Zpět

Kazuistika:
Cizinka, hledání nové práce (Yaroslava, 25 let, VŠ, Ukrajina)

Foto Cizinka, hledání nové práce (Yaroslava, 25 let, VŠ, Ukrajina)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Žena, věk 25 let, cizinka ze země mimo EU, absolventka Právnické fakulty v zemi svého původu – obor trestní právo a trestní proces, VŠ vzdělání v ČR v době kontaktu uznáno. V České republice žila střídavě od svých 11 let s otcem (který v ČR pracuje) a střídavě v zemi svého původu s matkou a sestrou. Úroveň českého jazyka má na úrovni C1.

Yaroslava se ke mně dostala v rámci projektu zaměřeného na podporu zaměstnávání cizinců na území ČR. Do poradenství přišla s potřebou získat aktuální informace o trhu práce v ČR a s potřebou podpory při získání zaměstnání odpovídající jejímu profesnímu zaměření. Před 3 lety dokončila vysokoškolská studia ve své rodné zemi. Po absolutoriu ještě navštěvovala Institut politologie, kde se zaměřovala na témata a otázky imigrační politiky. Ve své rodné zemi byla krátce zaměstnána (cca 6 měsíců) v právnické kanceláři. Pracovní poměr jí byl bez vysvětlení ukončen neprodloužením pracovní smlouvy. Jak sama Yaroslava říkala „S ničím takovým jsem vůbec nepočítala, byla jsem vzniklou situací ochromena. Moje plány o kariéře po škole se naprosto rozpadly na kousky…, vůbec jsem nevěděla, co mám dále dělat, kde a jak se mám ucházet o práci. Na Ukrajině když dokončíte VŠ, tak pokud nemáte známé, tak moc šancí na dobré místo nemáte“. Toto sdělovala Yaroslava již od počátku. Tématem byla i výrazná nejistota v úrovni dovedností v angličtině, především pak mluvené komunikace, kterou vnímala jako výraznou bariéru, se kterou však prozatím nic nedělala. Opakovaně možnosti, jak dovednosti anglického jazyka zlepšit, dosud spíše ignorovala. Díky tomu se cíleně vyhýbala pracovním nabídkám, kde byl požadavek na komunikaci v tomto cizím jazyce.

Dále popisovala situaci takto: „Podlehla jsem názoru své rodiny a odcestovala za otcem pracujícím v Čechách s tím, že zde práci určitě najdu. Zde jsem v prvním období využila služeb Centra integrace cizinců, kde jsem získala kromě potřebných informací k řešení pobytových záležitostí i podporu k výuce českého jazyka“.

Způsob práce s klientem.

Naše spolupráce se začala odehrávat v kontextu toho, že klientka vstupovala do projektu se značnou obavou. Jako uchazečka o zaměstnání na ÚP a situaci, kdy absolvovat projektové aktivity bylo povinností zařazenou do Individuálního akčního plánu a nesplnění této povinnosti, by znamenalo riziko vystavení se sankcím. Snažila jsem se, aby naše úvodní setkání s Yaroslavou proběhlo v pozitivním a motivujícím duchu, aby klientčina obava ze spolupráce byla zažehnána. Byla identifikována úvodní zakázka, a to co nejdříve získat práci v ČR, v oboru který vystudovala nebo v oboru příbuzném.

Do začátku poradenství Yaroslava neseděla s rukama v klíně. Ona i její otec se velmi intenzivně snažili získat pro ni vhodné pracovní místo. Oslovili Ministerstvo vnitra, kde Yaroslava chtěla pracovat v programech pro migranty, dále nepřeberné množství právnických kanceláří, podniků poptávajících právní služby, minulí i současní obchodní partneři jejího otce. Yaroslava odstranila důležitou překážku v poptávání odborných právnických pozic, a to uskutečněním uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikací), nicméně ani tak se jí téměř dva roky nepodařilo získat odpovídající uplatnění a bylo více než jasné, že své priority bude muset znovu přehodnotit. V rámci probíhajícího poradenství bylo stále více zřejmé, že vhodné zjistit, co je pro Yaroslavu skutečnou hodnotou odrážející její potřeby v uspokojení z nově získaného zaměstnání, co je ochotna prozatím oželet, zda je ochotna jít např. prozatím i mimo obor na pracovní pozici, která je charakterem juniorní a je např. z oblasti marketingu, HR nebo obchodně – administrativní oblasti. Při identifikaci těchto možností byly použity jako pomocná metoda Karty světem hodnot, proto aby si Yaroslava ujasnila, co je pro ni v současné době naprosto neoddiskutovatelnou hodnotou, bez které si svůj kariérní rozvoj nedokáže představit. Yaroslava pracovala s kartami způsobem intuitivního výběru a následné priorizace, kde z volně položených karet systémem „toto je pro mě nyní v hledané práci nejdůležitější“ vybírala postupnou selekcí důležité a obzvlášť důležité hodnoty. Na výběr měla dostatečný časový prostor, dokonce požádala o zapůjčení karet domů, aby se mohla opakovaně k tématu vracet a porovnávat si v určitém čase své volby. Takto pracovala zhruba jeden měsíc a výsledkem byla tato její následující volba:

jako obzvlášť důležité hodnoty Yaroslava identifikovala a ztotožnila se s těmito hodnotami:

·         Práce

·         Úspěch

·         Svoboda

jako důležité hodnoty Yaroslava identifikovala:

·         Spravedlnost

·         Moc a vliv

·         Kariéra

S těmito hodnotami jsme nadále pracovaly a rozvíjely diskuzi zaměřenou na možnosti získání pracovních nabídek, které by Yaroslavě tyto potřeby splňovaly. Přišla řada na možnosti získání pracovního uplatnění v některém trainee programu pro absolventy ve významných firmách. Možnost ucházet se o trainee program jí přišla zajímavá. Měla však obavu, že opět narazí na neschopnost komunikace v angličtině a dále jí brzdila obava, která pramenila z možnosti směřování díky takovému programu do jiného oboru. To ji opětovně utvrzovalo v tom, že je pro ni důležité pokračovat ve vytyčené cestě, a to získat své uplatnění v oblasti práva.

Jako poradce jsem se spojila s koordinátorem stáží a domluvila Yaroslavě příležitost zúčastnit se výběrového řízení na stáž pro pracovní pozici koordinátor ESF projektu. Klientka využila tuto nabídku mimo jiné i k příležitosti upevnit své poměrně narušené sebevědomí – zkusit si a potvrdit si, že vlastně takový výběrový pohovor zvládne (v období konání výběrového řízení Yaroslava již 6 měsíců nebyla na žádném pohovoru, což se na jejím sebevědomí značně podepsalo). Účast na pohovoru popisovala slovy: „Byl to pro mě silný zážitek, měla jsem velkou trému, jako bych šla na pohovor poprvé v životě“. „Vůbec se to nedá slovy popsat, byly to pro mě velké emoce, které jsem nechtěla dát zaměstnavateli najevo, ale asi jsem to úplně nezvládla. Měla jsem pocit, že mi manažer čte v očích, že jsem už tak dlouho žádný pohovor neměla…!“ Oceňovala proto, že v projektu (v rámci kterého jsme spolu pracovali) měla jak ve vzdělávání, tak v poradenství možnost si takové pohovory vyzkoušet. Z dalších rozhovorů bylo patrné, že si Yaroslava emoce spíše zakazovala, což nemělo dobrý vliv na její celkové prožívání. V rámci poradenství dala v bezpečném prostoru průchod svým emocím a reflexi svého prožívání. Díky tomu dospěla k poznání, že některé věci ovlivnit nemůže, ale je toho velmi mnoho, co ovlivnit lze a pro svůj rozvoj a úspěšné získání chtěného pracovního místa prostě chce tyto věci změnit.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Yaroslava požádala o informaci, kde a jak poměrně rychle zlepšit svoji komunikaci v angličtině. Oficiální kurzy nepřicházeli v úvahu, již jich několik absolvovala, a dle jejího mínění jejich absolvování nemělo žádný velký pozitivní přínos. Doporučila jsem možnost oslovit kolegyni z projektu Wiolu, se kterou se setkala ve vzdělávacím kurzu projektu a která velmi dobře hovoří anglicky a naopak úroveň její češtiny je horší. Vznikla myšlenka na oslovení Wioly k vzájemné komunikaci, kdy by obě věkově blízké ženy mohly jedna druhé být podporou pro zlepšení jazykových dovedností. Yaroslava neprodleně Wiolu oslovila a byla velmi příjemně překvapena tím, že i Wiola vzala tuto možnost jako vhodnou příležitost, jak si vzájemně vypomoci. Obě ženy se začaly několikrát týdně pravidelně setkávat a komunikovat spolu v obou jazycích. Což v brzké době, alespoň dle sdělení Yaroslavy přineslo výrazný posun v jejích konverzačních schopnostech v AJ. V procesu poradenství se dále klientka posouvala směrem k vytýčenému cíli, tj. získat praxi a případně přímo získat zaměstnání v oblasti práva nebo politiky migrace.

V rámci poradenství jsem Yaroslavě nabídla zprostředkování účasti v evropském vzdělávacím a komunitárním systému Erasmus - Program YEIM Young Entrepreneurs in Motion, kde účastník projektu musí splnit několik podmínek, především pak sestavit životaschopný podnikatelský plán a ten pak obhájit před hodnotiteli. Účastník programu je u hostitelského podnikatele ve vybrané zemi a prohlubuje si svoje odborné zkušenosti na své budoucí podnikání po návratu do ČR a může sloužit také jako tolik potřebná šance k dosažení praxe. Jeho účast je na odborné bázi vedené mentorem (hostitelským podnikatelem).

Yaroslava souhlasila s naší společnou schůzkou s koordinátorkou tohoto programu v ČR. Dle popsaných podmínek se začala samostatně zajímat o účast v programu, s koordinátorkou konzultovala již dříve zpracovávané téma výzkumu z jejího vysokoškolského studia - analýzy kriminogenního potenciálu sociálních sítí, které by v rámci případné spolupráce ráda dále rozvíjela. V databázi hostitelských firem našla možného poskytovatele stáže ve Velké Británii – IT firmu v Southamptonu, která jí pro připravené téma poskytne nezbytnou podporu a pro rozvoj jejího podnikatelského plánu vytvoří sdílené podnikatelské prostředí.

Po nezbytných formálních náležitostech účasti v projektu byla žádost schválena a díky tomu Yaroslava odjela na dvouměsíční stáž do VB. V průběhu stáže se mnou několikrát emailem a formou skype rozhovorů komunikovala a bylo zřejmé, že si vytvářela pomocí mezinárodního networkingu síť kontaktů pro rozvíjení dalšího podnikatelského potenciálu. Návrat a budování kariéry plánuje v ČR vzhledem k dalším osobním vazbám v ČR.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Poradenské směřování Yaroslavy k vlastnímu poznání, co je pro její rodící se profesní rozvoj důležité bylo vedeno koučovacím přístupem a za pomocí reflektivní strategie v poradenském přístupu. Díky těmto nástrojům postupně Yaroslava přebírala zodpovědnost za plánování své kariéry, přestala se upínat na nutnost získání práce za každou cenu, přestala vnímat dobře míněné rady a doporučení od svého nejbližšího okolí jako nutnou podmínku toho, že tato univerzální řešení musí přijmout za své.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Yaroslava na počátku poradenství působila hodně nejistě, především díky tomu, že prozatím nebyla schopna získat vysněné místo po dobu téměř dvou let. Měla snížené sebevědomí díky častému neúspěchu. Potlačovala své pocity (agresi), že je díky evidenci na ÚP nucena absolvovat povinně účast v projektu a nevidí důvod proč. V průběhu kariérového poradenství byla klientka vedena pomocí mentoringu – nabízením možných alternativ rozvoje její kariéry za předpokladu, že se bude moci uplatnit ve svém oboru – v oblasti práva. Dále zapojením koučovacího přístupu, díky kterému byla Yaroslava odvedena od nepříjemných zkušeností se ztrátou vysněné práce ve své rodné zemi. Dále byly podpořeny její současné možnosti (možnost zdokonalit AJ, možnost zapojit se do mezinárodního programu, možnosti zahájit podnikatelské aktivity, o kterých dříve neuvažovala). Částečně byla využita i reflektivní poradenská strategie a Yaroslava díky ní velmi brzo v poradenství udělala zásadní rozhodnutí. A to, že začala cíleně pracovat na zlepšení své komunikace v cizím jazyce a rozhodla se soustředit své síly na získání pracovní nebo podnikatelské příležitosti ve vystudovaném oboru, což jí výrazně posouvá v budování vlastní kariéry.

Kazuistiku nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Mentoring (Odborné vedení)

Zobrazit metodu

Karty Světem hodnot

Zobrazit metodu

Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu

Reflektivní strategie v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu