Studijní volba aneb na kterou školu jít?

Volba školy je důležitým milníkem v životě každého jedince. Kam budou směřovat naše kroky, může předurčit naši nejbližší budoucnost, případně přímo ovlivnit naše životní a pracovní směřování. Nelehká situace nastává, když se rozhodujeme především mezi více variantami. Jsou šťastní jedinci, kteří mají jasno prakticky již v útlém dětství. Vědí, co studovat a kam se bude ubírat jejich profesní orientace. Většina žáků a studentů ve svém profesním směřování jasno nemá. A tak je dobré zvážit všechna hlediska. Student, žák a v případě nezletilého dítěte také rodič, by se vždy na téma studijní volby měli podívat ze dvou směrů. Ten první je vnější, jak se vyvíjí trh práce, kam směřují trendy a uplatnitelnost v daném oboru. Další a důležitější je pomyslný pohled dovnitř. Ten souvisí vždy s osobností jedince, především s jeho zájmy, nastavením. Měl by si odpovědět, v čem je dobrý a co ho baví. Jaké jsou jeho talenty a dovednosti atd. A jestli tyto schopnosti chce a může rozvíjet prostřednictví studia a následně ve zvolené profesi.

Foto Studijní volba aneb na kterou školu jít?

Vývoj trhu práce

Jedním z faktorů při volbě školy by měl být určitý trend a vývoj trhu práce. Předpokládá se, že s ohledem na dynamicky měnící se svět práce vznikne v blízké době mnoho nových profesí. Dojde pravděpodobně k poklesu prací v tzv. tradičních oborech a světem budou hýbat digitální technologie a robotizace. V evropských podmínkách bude mít vliv na mnoho aspektů života společnosti také stárnutím populace.

Nelze pochopitelně předvídat s jasnou přesností, jak bude svět práce vypadat za dalších dvacet, třicet let. Přesto ale jeho sledování může napovědět. Už teď nás ovlivňují nové trendy. Kdo např. před více než deseti lety znal pojmy jako Facebook, Twitter, Bitcoin apod.? Rovněž tzv. sdílená ekonomika, kterou představuje například Airbnb, Uber, Liftago je fenomén, který (zdá se) bude významně ovlivňovat náš svět.

Specifika daného regionu

Při volbě školy je vhodné, abychom se kromě možnostmi uplatnění, zamysleli a zohlednili také specifika daného regionu, ve kterém bychom rádi pracovali. Je proto vhodné zamyslet se např. nad následujícími otázkami.

 • Z jakého kraje pocházíme?
 • Chce se student do regionu vrátit?
 • Jaká jsou specifika regionu?
 • Jedná se např. o více zemědělský region?
 • Je zde např. možnost uplatnění v průmyslovém odvětví?
 • Má region případný turistický potenciál? (příroda, sporty, tradice, vinařství…) apod.

Výběr školy po ZŠ

Do rozhodování při výběru školy po dokončení základního vzdělávání velmi zásadně vstupují rodiče dospívajících dětí. Důvod je jasný. Většina rodičů bere své děti jako to nejcennější, co má. Proto je pro rodiče výběr střední školy tím zásadním, co se svými dětmi v osmých a především devátých třídách řeší. Na co se mají rodiče spolu se svými dětmi zaměřit? Pro rozhodování mohou být nápomocny následující otázky, které je dobré si projít a zodpovědět spolu s dítětem.

 • Co dítě rádo dělá, co ho baví? Kdy zapomíná na čas apod.
 • Co dítě umí, v čem vyniká?
 • Co se dítěti podařilo?
 • Co je toho důkazem?
 • V jakých oblastech se to projevuje?

Při výběru školy je dobré zohlednit i samotnou kvalitu určité vzdělávací instituce. Jak si tyto informace ověřit? Relevantním zdrojem jsou výsledky státních maturit. Škola by je měla zveřejnit na svých webových stránkách, nebo podat zájemcům přesné informace o úspěšnosti skládání maturit na jejich škole. Tyto informace lze zjistit také na stránkách www.cermat.cz. Důraz na úspěšnost u maturit je pochopitelná. Pokud student neuspěje a maturitu nezvládne, končí se základním vzděláním. Zde je důležité také zmínit, že součástí maturitní zkoušky je aktuálně i povinná zkouška z matematiky.

Volba učebního oboru a případné následné studium pomaturitního nástavbového oboru může být řešením, jak předejít případnému školnímu neúspěchu, který může být pro jedince frustrující. Co se týká učebních oborů, je vhodné zajímat se o to, jak jsou dané obory propojeny s praxí, zaměstnavateli apod. Rovněž vybavenost školy může být důležitým kritériem a ukazatelem při rozhodování.

Obecně také platí, že při výběru jakékoli školy, která by byla daleko od domova (tj. mimo dojezdovou vzdálenost), je důležité zhodnocení sociální zralosti studenta. Zvládne dítě týdenní pobyt na internátu? Je pro něj reálné odloučení od rodiny po většinu týdne? I to je fakt, jež by se měl při výběru školského zařízení, které není ve vašem blízkém okolí, zvážit.

Výběr školy po SŠ

Do rozhodování při výběru vysoké školy (případně vyšší odborné školy) vstupuje obvykle už výrazněji sám student. Rodiče tu hrají určitou roli, ale jsou zde více poradci, než těmi, kdo určují směr. Může se zde projevit také specifické rodinné směřování, tendence naplnění poslání rodiny prostřednictvím povolání.

Při procesu volby studia mohou být nápomocné následující otázky, na které je vhodné odpovědět si co nejupřímněji.

 • O čem nejraději mluvíte, když se dostanete ve společnosti ke slovu?
 • Kdy cítíte ten pocit, kdy děláte něco s takovým zápalem, že přestanete vnímat čas i okolí, cítíte vzrušení, radost a jste plní energie?
 • Je něco takového ve vašem životě?
 • S čím za vámi nejčastěji chodí lidé pro radu?
 • V čem jste fakt dobří?
 • Co už dlouhé roky děláte a umíte?
 • S čím máte bohaté zkušenosti?
 • V čem vás okolí považuje za experta?
 • Jak to můžete přetavit do takové formy, aby vás to opravdu bavilo?
 • Jak můžete lidem pomoct?
 • Představte si, jaký účinek to bude mít na všechny oblasti vašeho života?
 • Zamyslete se, jak svou vizi můžete naplnit prostřednictvím povolání?

Internetové zdroje

Závěrem lze doporučit některé internetové zdroje, které se věnují popisovanému tématu. Jedná se zejména o portál Infoabsolvent, který podrobně mapuje téma hledání vzdělávací a profesní dráhy. Můžete zde nalézt podrobné informace o různých profesích (včetně videoukázek), zajímavé články o světě práce a informace o možnostech uplatnění absolventů škol na trhu práce. Nechybí zde také zprávy o přijímacím řízení na střední školy www.infoabsolvent.cz

Rovněž lze doporučit i online aplikaci Co umím určenou pro mapování dovedností dětí. Zaměřuje se na silné stránky dítěte, na portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo a je významným motivačním nástrojem www.coumim.cz

Je vhodné také zmínit stále oblíbenější možnosti studia v zahraničí. Tyto příležitosti mají studenti středních i vysokých škol. Dům zahraniční spolupráce nabízí celou řadu studijních programů, které pokrývají různé oblasti vzdělávání. Více informací o možnostech studia v zahraničí najdete na www.dzs.cz, nebo také na www.mladiinfo.cz.

Vybrané kazuistiky

Výběr VŠ (Eliška, 18 let, 3. ročník gymnázia)

Zobrazit detail

Výběr VŠ (Honza, 4. ročník gymnázia)

Zobrazit detail

Výběr VŠ (Katka, 19 let, studentka 4. ročníku gymnázia)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu