Jsem cizinec a chci pracovat v ČR

V současné době se kariéroví poradci při své práci stále častěji setkávají s cizinci, kteří hledají pracovní uplatnění v České republice. Ztráta zaměstnání a nezaměstnanost může být pro cizince v mnoha ohledech komplikovanější situace, než pro občana ČR. Při práci s cizinci je třeba volit jednodušší styl komunikace.

Foto Jsem cizinec a chci pracovat v ČR

Jazyková bariéra a zásady komunikace s cizinci

Komunikace s cizincem má tři zásady: měla by být jednoduchá, konkrétní a srozumitelná. V případě jazykové bariéry lze objednat služby komunitního tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. V současnosti tyto služby poskytují např. Centra na podporu integrace cizinců, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci, organizace META - viz odkazy na webové stránky zde.

Pobytové statusy / povolení k zaměstnání / eures

Přístup cizince na trh práce v ČR se liší podle toho, zda osoba pochází z některé z členských zemí EU, nebo tzv. ze třetí země, tj. mimo EU.

 • Občan EU
  Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Občané mohou též využívat službu EURES. Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Podrobněji o síti EURES: https://portal.mpsv.cz/eures
 • Mimo EU – tzv. „třetí země“
  Cizinci pobývající v České republice disponují různými druhy pobytových oprávnění. Cizinec může na území ČR pobývat na základě:
  1. Bezvízového pobytu – občané třetích států
  2. Krátkodobého víza – občané třetích států
  3. Dlouhodobého víza – občané třetích států
  4. Povolení k dlouhodobému pobytu – občané třetích států
  5. Potvrzení o přechodném pobytu na území – občané EU, EHP a Švýcarska
  6. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, EHP a Švýcarska
  7. Povolení k trvalému pobytu – občané třetích států, občané EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci
    
  S typem a účelem pobytu cizinců mnohdy souvisí i jejich právo na přístup na trh práce. K výkonu zaměstnání na území ČR slouží několik typů pobytu:
  1. zaměstnanecká karta
  2. modrá karta, sezónní zaměstnání
  3. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  4. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
  Vzhledem k rozsáhlosti problematiky odkazujeme pro více informací k tématu na portál Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz
   
  Dá se očekávat, že s ohledem na aktuální vysokou míru zaměstnanosti obyvatel ČR a nedostatku pracovních sil na trhu práce, bude sílit tlak na příliv pracovní síly ze zahraničí. Je proto pravděpodobné, že se v oblasti zaměstnávání cizinců budou odehrávat legislativní změny. Nejaktuálnější a oficiální informace jsou k dispozici na oficiálním webu Ministerstva vnitra České republiky.

Evidence na ÚP

Je-li cizí státní příslušník zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, má stejná práva a povinnosti dané zákonem o zaměstnanosti jako občan ČR. Obvykle stačí prokázat trvalý či přechodný pobyt a adresu pobytu - viz podrobnější informace dle země původu naleznete zde.

Jako zájemce o zaměstnání může být evidován kdokoliv kdo je způsobilý k výkonu práce, pokud má v ČR jakýkoliv legální typ pobytu. ÚP zájemci o zaměstnání zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikační kurz.

Nostrifikace

Pokud chce cizinec v ČR využít kvalifikace, kterou dosáhl v jiné zemi, musí toto vzdělání v ČR nostrifikovat. Nostrifikace znamená uznání vysvědčení nebo diplomu za rovnocenný s vysvědčením nebo diplomem, který je udělován v ČR. Nejčastěji je nostrifikace vyžadována, když člověk se zahraničním vzděláním nastupuje v ČR do školy nebo do zaměstnání. Nostrifikace je třeba u dokladů o vzdělání ze všech zemí kromě Slovenské republiky. V případě některých států je nutné navíc doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat. Výjimky pro další země (SRN, POL, SLO, HUN) a více informací o požadovaných úrovních ověření naleznete na webu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz.

Kurzy českého jazyka

Je samozřejmé, že bez znalosti českého jazyka se cizinec v naprosté většině případů na zdejším trhu práce neobejde. Studiem češtiny cizinec získá možnost začlenit se do běžného života v České republice a také šanci lépe poznat nové přátele či kolegy.

Kurzy výuky českého jazyka poskytují různé soukromé subjekty, ale i neziskové organizace a jazykové školy. Některé tipy na poskytovatele jazykových kurzů naleznete zde.

Informační weby

Základní informace pro cizince lze nalézt na mnoha informačních webech. Níže naleznete některé z nich.

Oficiální web MVČR – přehledné základní informace pro cizince (pobytové statusy, hlášení změn, průběhy řízení, uzavírání manželství, řidičské průkazy a další) http://www.mvcr.cz/.
Společný web MPSV a MVČR - cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech http://cizinci.cz/cs/.
Web neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci - prakticky členěné, stručné a přehledné informace pro různé životní situace http://www.migrace.com/.
Informace pro cizince žijící v ČR http://infocizinci.cz/.
Webový rozcestník pro cizince i odbornou veřejnost http://www.imigracniportal.cz/.
Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/.

Centra na podporu integrace cizinců http://www.integracnicentra.cz/
Integrační centrum Praha http://www.icpraha.com
Poradna pro integraci http://p-p-i.cz/
organizace META https://www.meta-ops.cz/

Občan EU/EHP/Švýcarska a jeho rodinný příslušník (včetně rodinných příslušníků občana ČR) může být zařazen do evidence UoZ, pokud má:

 • na území ČR trvalý pobyt nebo
 • přechodný pobyt nebo
 • adresu, kde se na území ČR obvykle zdržuje

Občan třetí země, který je rodinným příslušníkem občana EU/EHP/Švýcarska (včetně rodinných příslušníků občana ČR) může být zařazen do evidence UoZ, pokud má:

 • na území ČR trvalý pobyt nebo
 • přechodný pobyt nebo
 • adresu, kde se na území ČR obvykle zdržuje

Občan třetí země, který není ani rodinný příslušník občana EU/EHP/Švýcarska, ani rodinný příslušník občana ČR, může být zařazen do evidence UoZ, pokud má:

 • na území ČR trvalý pobyt nebo
 • mu byl udělen azyl/doplňková ochrana
 • je-li uvedený občan držitelem platné modré karty, pak postačuje adresa uvedená jako místo pobytu a agendovém informačním systému (AIS) cizích státních příslušníků

Organizace:

Jazykové školy:

e-learning:

Seznam soukromých lektorů:

Vybrané kazuistiky

Cizinec, evidence na ÚP, hledání nové práce (Kirill, 61 let)

Zobrazit detail

Cizinka, hledání nové práce (Yaroslava, 25 let, VŠ, Ukrajina)

Zobrazit detail

Cizinka EU, samoživitelka, složitá životní situace (30 let, Bulharsko)

Zobrazit detail

Cizinka, samoživitelka, složitá životní situace (38 let, Ukrajina)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu