Zpět

Metoda:
Dotazník výkonové motivace pro žáky

Krátké představení metody

Metodu lze využívat zejména ve školním poradenství (základní a střední školy). Lze ji zadávat skupinově či individuálně. Při konstrukci dotazníku vycházeli autoři zejména z Atkinsonova klasického přístupu k výkonové motivaci, kdy základ spočívá ve dvou hlavních výkonových potřebách jedince – potřebě úspěšného výkonu a potřebě vyhnutí se neúspěchu (dvou vzájemně nezávislých potřebách). Žák či student se po vyplnění krátkého dotazníku (12 otázek s výběrem z možností) dozví, jaká výkonová tendence u něho převažuje. Poradce může při následném rozhovoru klientovi vysvětlit, co z toho vyplývá pro jeho práci na úkolech výkonového typu (školní práce, vykonávání zaměstnání, prožitky při zkouškách a testech aj.), což je při volbě další vzdělávací či profesní dráhy jedna z velmi podstatných charakteristik. Autoři v manuálu uvádějí normy pro žáky a třídy základních a středních škol (české prostředí) a, což je velice cenné, nastiňují obecná doporučení pro další práci s výkonovou motivací.

Metodu nám zaslal: Mgr. Jan Uhříček