Zpět

Kazuistika:
Ztráta práce, evidence na ÚP, změna kariéry (Hermína, 55 let)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Žena, věk 55 let, vyučena jako kuchařka a cukrářka, žije již 35 let v manželství, má dva dospělé syny, pracovala vždy v oboru, v letech 1992 – 2008 společně s manželem a starším synem podnikala v oboru cukrářské výroby s prodejnou v Praze. Podnikání byla nucena ukončit. V době kontaktu byla již 2 roky evidována na ÚP, zhoršený zdravotní stav - silné bolesti pohybového aparátu.

Hermína se ke mně do poradenství dostala v období své již dvouleté evidence na ÚP. Od úvodního poradenského setkání postupně odkrývala velmi silný příběh úspěšné podnikatelky s krásným rodinným zázemím, životní příběh ženy, která po tzv. sametové revoluci s manželem vybudovala prosperující cukrářskou firmu, vychovávala dva dospívající syny, žila ve velmi pěkné lokalitě Prahy v nově postaveném domě. Celý svůj produktivní život věnovala podnikání v oboru, který milovala. Řídila úspěšnou rodinnou firmu, zaměstnávala více než 30 zaměstnanců. Jeden z jejích synů se vyučil v oboru cukrář – převzal rodinnou tradici a stali se ve firmě společně s jejím manželem hlavními pekařskými mistry. Mladší syn vystudoval střední průmyslovou školu, po škole se nějakou dobu zapojil do rodinného podnikání a pracoval ve firmě jako nákupčí. Později dostal nabídku pracovat pro zahraniční firmu jako svářeč na zahraničních zakázkách a po dohodě z firmy odešel a cestoval hodně po světě. Paní Hermína ve firmě měla na starosti vedení cukrářské prodejny a účetnictví firmy.

V roce 2006 nastal však velký a neočekávaný zvrat. Starší syn, v té době již ženatý, otec dvou dětí začal nezvladatelně pít alkohol, což se projevovalo jeho častými absencemi v zaměstnání, které rodiče nejdříve trpělivě vykrývali a doslova ho omlouvali. Zhruba po roce se se synem, i když velmi těžce, museli ve firmě rozloučit. Domnívali se, že se syn „srovná“ a později bude šance, aby se do firmy vrátil. Bohužel se tak nestalo, syn pokračoval ve svém destruktivním způsobu života a postupně se mu rozpadl vztah, začal hrát i na automatech, musel prodat většinu svého majetku a nadělal velké dluhy, o kterých rodiče zprvu vůbec nevěděli. Poté co byla výše dluhů vyčíslena a syn nebyl schopen dluhy splácet (výše dluhů přesáhla částku několika milionů), paní Hermína a její manžel udělali závažné životní rozhodnutí, ke kterému přispěla i celková ekonomická situace v ČR. Původně prosperující firma, ztrácela odběratele a zisky firmy se postupně snižovali. S manželem se rozhodli, že syna musí od případného trestního stíhání ochránit, a že všechny jeho dluhy zaplatí, postarají se o jeho bývalou ženu a svá vnoučata. Prodali firmu, zaplatili synovi dluhy, vypořádali se se snachou a dům, který obývali, přepsali na mladšího syna. Za zbylé peníze si koupili dvoupokojový byt, manžel získal zaměstnání jako řidič u jednoho z původních dodavatelů firmy a paní Hermína se zaevidovala na úřadě práce.

Zhruba po roce evidence se paní Hermíně podařilo získat pracovní pozici dispečerky kamionové dopravy v logistickém centru blízko Prahy. Pracovala ve dvousměnném provozu, převážně ve stoje a ve venkovním prostředí (pracovat začala v listopadu). Práce pro ni byla velmi fyzicky náročná, směnný provoz ji nevyhovoval – návraty z odpoledních směn musel zajišťovat její manžel, což dlouhodobě bylo neúnosné, vzhledem k tomu, že on sám ráno musel velmi brzo vstávat. Práce ve stoje, přechody z tepla do zimy, vyústily ve zhoršení zdravotního stavu a paní Hermína byla práci nucena ukončit po 1,5 měsíci ve zkušební době a opět skončila v evidenci ÚP.

Způsob práce s klientem.

Od počátku našich poradenských setkání jsme se s Hermínou soustředily na pečlivé prozkoumání možností, jaké pracovní pozice jsou pro ni vhodné k oslovení u zaměstnavatele. Hermína se prezentovala jako velmi komunikativní, preferující práci v přímém kontaktu s lidmi. Námětů na to, co by mohla za práci vykonávat, měla paní Hermína více. Bavilo by jí např. pracovat v obchodě, mohla by se starat o děti, případně o staré lidi, mohla by pracovat např. ve školní jídelně jako hospodářka, nevadila by jí ani administrativa, ale chtěl by zároveň být i v kontaktu s lidmi. Uvažovala i o práci v bezpečnostní firmě. Námětů bylo velké množství, postupně jsme všechny analyzovaly. Nejdříve jsme však vypracovali s paní Hermínou její vlastní SWOT analýzu. Analyzovali jsme její silné a slabé stránky, dali jsme dohromady rizika a příležitosti, které by měla Hermína respektovat v případě výběru vhodného zaměstnání.

Od počátku bylo zřejmé, že Hermína již nechce podnikat, dlouholeté podnikání jí toho sice hodně dalo, ale vše překrývala výrazná frustrace z nuceného ukončení podnikatelských aktivit a především pak nedořešená rodinná situace (v době poradenství ještě stále pravidelně docházela na psychoterapeutická setkání).

Východiskem tedy bylo identifikovat vhodné zaměstnání, pokud bude třeba - doplnit nějaké vzdělání formou kurzu nebo zaškolení a pokusit se získat v tomto oboru pracovní uplatnění.

Jako silné stránky jsme identifikovali:

·         Velmi dobré komunikační dovednosti

·         Ochota naslouchat lidem

·         Ochota pomáhat lidem

·         Schopnost prosadit si svůj názor

·         Opora v rodinných vazbách

·         Schopnost a ochota řešit problémy

·         Ochota se naučit něco nového

Jako slabé stránky jsme identifikovali:

o   Psychickou labilitu po prožitých traumatických rodinných událostech

o   Náchylnost k psychosomatickým onemocněním

o   Celkově zhoršený zdravotní stav

o   Nemožnost pracovat ve směnném provozu

o   Původní profesní kvalifikace, která již pro klientku není uplatnitelná

o   Vnímání biologického věku samotnou klientkou

 Identifikovaná rizika:

-  Zdravotní stav se může nadále zhoršovat

-  Psychický stav se nebude zlepšovat

-  Bude se prohlubovat ekonomická krize a bude ještě méně práce – především pak pro lidi ohrožené věkovou diskriminací

-  Syn nenastoupí na plánovanou léčbu závislostí (nebo z ní v průběhu odejde)

-  Onemocní manžel

Nalezené zdroje a výzvy:

Ø  Chci se naučit něco nového, co mi zajistí zaměstnání do budoucna

Ø  Chci získat a udržet si zaměstnání, které mě bude živit i bavit

Ø  Chci se začít zase věnovat svým koníčkům a možná se jimi i částečně živit

Ø  Chci být někomu prospěšná a pracovat s lidmi

Vypracovaná SWOT analýza nám pro další společná poradenství přinesla výrazný odrazový můstek. Paní Hermína velmi aktivně spolupracovala. Sama aktivně navrhla, zda bychom nemohly zpracovat takovou analýzu i na každou zamýšlenou pracovní pozici, o kterých postupně začala více reálně uvažovat. Dohodli jsme se na čtyřech uvažovaných a na trhu práce poptávaných pozicích. SWOT analýzy jsme připravily dílem společně nebo je Hermína zpracovala samostatně za domácí úkol. Zpracována tak byla pozice prodavačky, pečovatelky v domě pro seniory, pracovnice administrativy např. v podatelně a pracovnice bezpečnostní služby – vrátná.

Do poradenství jsem cíleně, nicméně velmi opatrně, zařazovala koučovací otázky, které by Hermínu motivovali k přemýšlení nad přenosem pozitivních momentů z minulých pracovní zkušeností. Pro plánování a zamýšlení se nad správným zvolením nového pracovního zaměření to bylo důležité.

V rámci mapování kompetencí jsme si velmi často povídali i o jejich zájmech. Paní Hermína se naučila od své maminky a babičky (obě pocházely z Maďarska) velkému množství typicky ženských ručních prací. Velice krásně pletla, háčkovala, vyráběla slaměné ozdoby a panenky. Na poradenství přinesla některé své práce ukázat. Zařadila jsem do poradenství téma dobrovolnictví ve smyslu nabídky svých výrobků např. pro starší občany, které by mohla začít navštěvovat – dopřát sobě i jim potřebný sociální kontakt a např. je i svými drobnými výtvory obdarovat. Hermínu nabídka velmi zaujala a v brzké době jsme přes neziskovou organizaci podporující tento typ služby získali dostatečné množství kontaktů na konkrétní seniory.

Paní Hermína po zhruba tříměsíčním intenzivním poradenství zvolila možnost připravovat se a směřovat všechno své úsilí směrem k získání práce v některé renovované bezpečnostní službě, která zaměstnává recepční nebo vrátné např. v obchodních a administrativních centrech. Bavilo by ji také dělat např. hlídače v některém muzeu nebo galerii. Po tomto jejím rozhodnutí bylo zapotřebí ještě zajistit a absolvovat příslušný rekvalifikační kurz tak, aby paní Hermína byla ve výběrových řízeních ve výhodnější situaci oproti jiným zájemcům. Kurz i dodavatele jsme zvolily a požádaly úřad práce o schválení a uhrazení kurzu. Pobočka, kde byla Hermína evidována, návrh schválila a ona absolvovala první možný termín školení. Celková doba od rozhodnutí k absolvování kurzu nebyla delší než 1 měsíc. Hermína byla kurzem velmi nadšená, mezi účastníky vynikala výraznou aktivitou a de facto si tak od lektora (který byl zaměstnancem jedné z agentur působících na trhu práce) kurzu zajistila pozvánku na svůj první pohovor po ukončení kurzu. Bezprostředně po kurzu jí i zprostředkovatelka na ÚP nabídla dvě pracovní nabídky. Společně jsme zároveň také mapovali nabídky na pracovních portálech a získávali informace o firmách nabízejících práci v tomto oboru. Důležité pro Hermínu bylo dobré jméno firmy a možnost získat nabídku odpovídající jejím představám a zdravotním omezením.

Hermína se v brzké době zúčastnila pohovoru na místo vrátné v administrativním centru a tuto pozici získala a s radostí přijala, protože splňovala všechna její očekávání i respektovala zdravotní omezení (hlavně mohla střídat v průběhu pracovní doby sezení za recepcí a stání v prostoru).

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Během poradenství jsem Hermíně doporučila využít možnosti zařazení do projektu realizovaného přímo úřadem práce, který motivoval zaměstnavatele k tvorbě nových pracovních míst, tím, že po určitou dobu hradil náklady zaměstnavatele spojené se zaměstnáním osoby v evidenci ÚP. Toto (jak se později ukázalo) hrálo mimo jiné také roli v rozhodnutí firmy k přijetí Hermíny.

Hermínu jsem postupně učila, jak se orientovat na internetu na webech, které jí poskytnou aktuální informace o pracovních místech, jak vyhledávat ty správné inzeráty a číst je tak, aby později samostatně dokázala rozhodnout o tom, na který inzerát má cenu odpovídat.

Naučila jsem ji např. vyhledávat a třídit informace o mzdových možnostech pro jednotlivé pracovní pozice. Vyhledávali jsme spolu také nejvhodnější rekvalifikační kurz a seriózního dodavatele tohoto školení.

Ve spolupráci s jednou neziskovou organizací jsme získali kontakty pro její dobrovolnické činnosti, které jí pomohli překonat část nepříjemného období nezaměstnanosti a přinášet ji pozitivní zážitky do života.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Zvládnutí techniky postupně si analyzovat všechny své zdroje a rizika Hermíně přineslo poznání, že i zdánlivě neřešitelné situace jako je neschopnost dlouhodobě získat přiměřené zaměstnání mohou mít svá dobrá řešení. Podařilo se jí otevřít nové obzory ve smyslu poznání potřebných informací z trhu práce nebo oblasti dobrovolnických aktivit. V kombinaci s terapeutickou péčí se jí podařilo vrátit do života smysl a motivaci k tomu pracovat na své kariéře i přes vyšší věk a zdravotní omezení tak, aby ji práce nejen živila, ale i bavila. Práce se opět stala výraznou součástí jejího hodnotového žebříčku a ne jen nutným zabezpečením financí.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Paní Hermína získala v průběhu poradenství novou kvalifikaci, zúčastnila se několika pracovních pohovorů na pozici strážný - vrátný. Získala dvě pracovní nabídky, mezi kterými mohla dokonce volit. Vybrala si práci pro renomovanou firmu v oboru, která respektovala její zdravotní omezení (např. i tím, že měla povolenou výjimku změny u pracovního stejnokroje).

S paní Hermínou se průběžně přátelsky setkávám již několik let, pracuje stále u stejného zaměstnavatele, je velice spokojená a svou práci by neměnila. Celkově hodnotí tehdejší setkávání s kariérovým poradcem a rozhodnutí pro změnu kariéry, jako klíčové pro její další život. Přineslo jí to, dle opakovaného sdělení, do života tolik potřebnou stabilitu a možnost překonat negativa, která byla spojena s rodinnou situací.

Kazuistiku nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu

SWOT analýza

Zobrazit metodu