Zpět

Kazuistika:
Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Eva, 53 let)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Eva, žena ve věku 53 let, z obce se špatnou dopravní obslužností, vyučena, vystudovanému oboru ošetřovatelství hospodářských zvířat se nevěnovala.

Klientka Eva přichází do poradenství zvídavá proto, že si chce rozšířit obzory a "je to zadarmo". Dále přichází s tím, že je podle ní vzhledem k jejímu věku nezaměstnatelná. Anamnestickým rozhovorem zjištěno, že Eva nikdy nevedla samostatnou domácnost, vyrostla v neúplné rodině s matkou, o kterou nyní pečuje. V minulosti převážně pracovala v prádelně. Eva je fyzicky zdatná. Zaměstnání si dle vlastních slov většinou vybírala podle dostupnosti hromadnou dopravou. Eva nemá řidičské oprávnění. Materiálně je závislá na příjmu své matky, což je starobní důchod v částce asi 10 000,- Kč měsíčně. K poradenství Eva dochází pěšky asi 7 km v jednom směru! Náklady na bydlení v rodinném domě má asi v částce 7000,- Kč měsíčně, dům je v osobním vlastnictví její matky, ale údajně v horším stavu. Eva v roce 2013 úspěšně absolvovala kurz pro pracovníky v sociálních službách s výhledem pracovat nadále v sociální službě pobytového typu, kde již obdobnou činnost vykonávala. Domov pro osoby se zdravotním postižením však byl určen k transformaci, což bylo zaměstnancům i sděleno. Eva si však pod transformací nepředstavovala zánik zařízení spojený se zrušením pracovních míst. Nyní je proto již tři roky nezaměstnaná. Eva si práci hledá běžnými způsoby – tj. ptá se po známých, čte inzeráty na vývěskách Úřadu práce a na veřejnosti. Eva má minimální znalost obsluhy PC, což ji limituje ve vyhledávání pracovních nabídek na internetu. Preferuje práci v jednosměnném provozu a ráda by aplikovala absolvovaný kurz.

Způsob práce s klientem.

V práci s Evou jsem se zaměřila na překážky spočívající především v rezervovaném navazování kontaktů. K tomu jsem u ní po překonání ostychu využila techniky hraní rolí. V obsazení rolí jsme se střídaly a Eva tak dostala možnost učit se nápodobou. Scénářem byla jednak žádost o zaměstnání, v druhé řadě pak pracovní pohovor. Tímto si postupně osvojovala dovednosti k úspěšnému absolvování osobních pohovorů. V pozdější fázi poradenství jsem Evě nabídla pokročení v podobě videotréninku interakcí. Analýze jednotlivých záznamů jsme věnovaly značnou část konzultací. Tyto konzultace vždy probíhaly v poradenské místnosti. Eva si na záznamech všimla například i toho, že si při hovoru dává ruku před ústa a tím ji pak není dobře rozumět. Také zaznamenala, že v situacích, kdy se necítila komfortně, zrychlovala řeč a zvyšovala sílu hlasu, což působilo neadekvátně až konfrontačně. Následně si tohoto jednání začala sama všímat při běžné komunikaci s poradcem. Četnost těchto projevů se z pohledu poradce s postupem času snížila. Dále jsem se zaměřila na problém, kdy své silné a slabé stránky Eva formulovala s obtížemi. Dobře však reagovala na otázku, jak by jí popsali její kolegové, což byl způsob, kterým se tyto informace podařilo klientce zjistit a tyto stránky definovat, což jsme později uplatnili v motivačním dopise.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Vzhledem k nízké, takřka nulové počítačové gramotnosti, jsem na úvod s Evou vyhledala místa, kde je v okolí jejího bydliště bezplatně dostupný veřejný internet. Ve vyhledávání na internetu jsem Evu informovala o významu a účelu klíčových slov tak, aby mohla samostatně vyhledávat informace ke zkvalitnění života. Další schůzky k osvojení si vyhledávacích dovedností pak probíhaly na těchto místech. S mojí dopomocí si Eva vyhledávala vhodná pracovní místa za použití klíčových slov. Prioritně bylo třeba vyřešit napjatou finanční situaci v domácnosti – vyhledáním informací a podáním žádostí na dávky státní sociální podpory, dávku příspěvek na péči, vyhledáním terénní sociální služby, která by zajistila její matku po dobu její pracovní doby. S Evou jsem vytvořila strukturovaný životopis a po jejím uvědomění si svých silných a slabých stránek jsme společně vytvořily motivační dopis na vytipované pozice. Dále jsme společně vytvořily její emailovou adresu.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Eva se v rámci poradenství naučila samostatné orientaci na internetu. Zjistila, že její větší překážkou v uplatnění na pracovním trhu není její věk, nýbrž její počítačová gramotnost. Při postupném osvojování si práce s PC, rostlo i klientčino sebevědomí a schopnost hbitěji řešit i běžné osobní záležitosti. Evě tím odpadly například zbytečné cesty na úřady ve dnech, kdy byly zavřené. Naučila se vyhledávat si volná pracovní místa a orientovat se na trhu práce. Evě byla v průběhu spolupráce přiznána dávka příspěvek na bydlení.  

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Většina nalezených volných míst na trhu práce nevyhovovala Eviným preferencím. Podařilo se aktivně reagovat na tři pozice, po absolvování pohovorů však Eva shledala, že nemá počáteční finanční prostředky pro to, aby mohla do zaměstnání dojíždět. Paralelně se klientka na podnět poradce zapojila do aktivity zaškolení na pozici sociálně aktivizačního pracovníka v domově pro seniory, kde v rámci pobídky obdržela příspěvek na dopravu. Eva nastoupila do zařízení na tříměsíční stáž s výhledem nabídky stálého zaměstnání. Pro případ, že by se tato varianta nakonec neuskutečnila, měla Eva ještě možnost poradce kontaktovat, což neučinila. Eva byla povzbuzena, aby zaměstnavatele požádala o zálohu mzdy k překlenutí prvotních nákladů na dojíždění. Poradenství Evě probíhalo formou individuálních konzultací s frekvencí převážně 1x týdně a trvalo téměř 6 měsíců.

Kazuistiku nám zaslal: Hana Souhradová, DiS.

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Řízený (anamnestický) rozhovor

Zobrazit metodu

Hraní rolí

Zobrazit metodu

Videotrénink interakcí

Zobrazit metodu

Cirkulární dotazování

Zobrazit metodu