Zpět

Kazuistika:
1. zaměstnání (Pavel, 25 let, absolvent VŠE)

Foto 1. zaměstnání (Pavel, 25 let, absolvent VŠE)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Muž Pavel 25 let, čerstvý absolvent VŠE ekonomie. Celkově působí roztěkaně a nervózně, nejistě.

Mladý muž pochází z jedné moravské vesnice z neúplné rodiny. Je průměrný absolvent VŠE v Praze. Je inteligentní, má silné analytické myšlení, rozumí číslům, baví jej práce s čísly či kontrolovat práci druhých a nacházet v jejich práci číselné chyby, nerad se zapojuje do mimoškolních a týmových aktivit, nechce být „viděn“. O svých kvalitách ví, ale přesto nemůže najít práci již více než 4 měsíce. Nechápe, jak je to možné, když je vysokoškolsky vzdělaný student.

Pavel přišel na podzim roku 2017 v životní situaci, kdy byl po vystudování vysoké školy již 4 měsíce na ÚP (od července - říjen 2017). V průběhu evidence na UP si aktivně hledá práci v oboru ekonomie v komerčních firmách a dosud nebyl pozván ani na jeden pohovor do firmy.

Pavel měl zájem pouze o jednorázové poradenství (z důvodu tíživé finanční situace a potřebě rychlého nalezení práce).

Způsob práce s klientem.

Vzhledem k tomu, že Pavel měl zájem pouze o rychlé – jednorázové poradenství, bylo nutné, abych provedla jednoduchou diagnostiku jeho situace, spolu jsme definovali problémy a navrhli mu možnosti řešení jeho situace. Takže po krátkém povídání si o něm, v čem je dobrý a co chce v životě dělat, jsem mu navrhla tyto možnosti naší spolupráce:

         I.                        jednorázové poradenské setkání nad jeho CV, motivačním dopisem a možnostmi, kde a jak si hledat práce

        II.                        2 – 3 opakované poradenské setkání, kde se zaměříme více na jeho silné a slabé stránky, jeho životní motivaci a možné profesní směřování, písemné sebeprezentační techniky (CV, motivační dopis), popř., příprava na pohovor a posílení/zkvalitnění jeho ne/verbálního projevu

Pavel si po našem vstupním povídání vybral variantu II. naší spolupráce a začal vidět „sluníčko na konci tunelu“

Poté jsme spolu přešly k diagnostice jeho silných a slabých stránek a zároveň důkazů k jeho klíčovým kompetencím pomocí techniky „životní křivka“. Vzhledem k tomu, že klient má za sebou krátkou životní dráhu a minimum profesních zkušeností, hledali jsme důkazy jeho kompetencí převážně v jeho studijních úspěších a úspěších v jeho koníčcích a v jeho stážích při studiu. Zároveň pomocí diagnostického testu „kariérových kotev“ a diskuse nad životní křivkou a jeho životními zájmy jsme definovaly, co ve skutečnosti chce a nechce dělat. Na závěr našeho I. setkání si klient odnášel písemný materiál, kde si sám na základě naší hodinové práce zpracoval svoje silné a slabé stránky, dále důkazy ke každé klíčové kompetenci a definoval si, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet. Zároveň si sám stanovil časový plán rozvoje včetně 3 klíčových kompetencí, které chce rozvíjet. Na konci našeho setkání byl Pavel očividně málomluvný a sám sdělil, že bude přemýšlet nad tím, co se dneska na našem setkání o sobě dozvěděl.

Na naše II. setkání si Pavel donesl CV a motivační dopis, které zasílal potencionálním zaměstnavatelům a seznam, kde, kdy a jak si vlastně hledal práci. Na tomto setkání jsme se věnovali možnostem, kde a jak si hledat práci a jak by měla vypadat jeho sebeprezentace písemná. Spolu jsme přepracovali jeho písemnou sebeprezentaci (životopis, motivační dopis).

Pavel si z tohoto II. setkání odnesl připomínky ke svému CV, motivačnímu dopisu a databázi možných náborových cest v regionu. Sám si nahlas definoval, že naše setkání vnímá pro sebe jako velmi užitečná a že si spoustu věci neuvědomoval a nepřikládal jim takový důraz, zejména v oblasti sebeprezentačních technik - jako je jeho CV.

Doma si poté Pavel vypracoval „systém jak a kde si hledat práci“ a aktualizoval si svoje CV. Zároveň si vyhledal a odeslal 15 pracovních nabídek během následujícího týdne.

Na našem třetím sezení jsme spolu vyhodnotily úspěšnost jeho současného nastaveného systému hledání práce a zkusili jsme si „pohovor na nečisto“. Pavel si poprvé ujasnil svůj verbální i neverbální projev a jeho působení na okolí, popř. u výběrového přijímacího pohovoru k novému zaměstnavateli. Zároveň jsem s klientem probrala možný celý proces přijímacího řízení podle různých právních specifik, a co vše by jej mohlo potkat v přijímacím pohovoru. Na závěr jsme si shrnuli jeho možné silné a slabé stránky v oblasti verbálního a neverbálního projevu a Pavel odcházel s krátkou videovizitkou a jejím rozborem, kde mohl vidět, jak může působit u výběrového pohovoru.

Pavel na konci našeho III. setkání usoudil sám, že by rád přivítal ještě další setkání, kde bychom se zaměřili ještě podrobněji na jeho verbální i neverbální projev u případného výběrového řízení a na práci se stresem a nervozitou u pohovoru. Na tomto setkání jsme se domluvili, že budeme realizovat další setkání až v okamžiku, kdy dostane nabídku na pohovor.

Na závěr našich setkání jsme si společně připomenuli cíl našich poradenských schůzek a akční plán a dále se Pavel zamyslel nad možnostmi, jak dále na sobě pracovat. Sám si definoval 3 klíčové oblasti seberozvoje a stanovil si časový harmonogram a cesty, jak se rozvíjet

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Při našich třech setkání jsem mu předávala z pozice mentora odborné informace týkající se:

I.                     setkání:

·         techniky identifikace jeho silných a slabých stránek

·         test „kariérové kotvy“

·         seznam důkazů jeho klíčových kompetencí k výkonu jeho vysněné profese

·         časový plán rozvoje

II.                   setkání:

·         profesionalizace jeho CV, motivačního dopisu

·         seznam aktuálních možností, kde a jak si hledat práci

III.                 setkání:

·                    jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce

·                    videovizitka

·                    informace, jak pracovat se svým verbálním i neverbálním projevem

·                    právní rámec různých typů firem a různých typů přijímacích řízení

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Popište, zda se u klienta podařilo rozvinout, posunout nějakou dovednost užitečnou pro jeho budoucí uplatnění na trhu práce. Tato sekce se bude týkat zvláště poradenství v delším časovém horizontu, kde můžeme změny návyků podporovat i pozorovat. Může jít například o způsob plánování, včasného chození na schůzky, systematičtější práci s informacemi (př. klient si je začal zapisovat) atd.

Pavel změnil nebo vlastně si nastavil nový systém procesu hledání práce. Pochopil význam profesionalizace svých písemných sebeprezentací (životopisu amotivačního dopisu – nutnost aktualizovat vzhledem k pozici, zaujmout, vyzdvihnout svoje klíčové kompetence směrem k pozici a zdůraznit svoji motivaci k firmě i k profesi).

Zároveň si Pavel začal uvědomovat důležitost svého verbálního i neverbálního projevu a jeho význam na své komunikační okolí. Zároveň začal pracovat na jeho zlepšení.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Na závěr patří shrnutí, jak a s čím poradce poradenství uzavřel, jaký byl výsledek poradenského procesu, co se podařilo zlepšit, jaké následné kroky si klient naplánoval a s čím konkrétně klient nakonec odcházel. Zároveň, pokud je to relevantní, jsou uvedeny případné odkazy na návazné služby, pokud ze strany poradce byly nějaké další doporučeny. 

Ačkoliv Pavel přišel pouze s podmínkou, že se bude jednat o jednorázové poradenství, naše sezení se uskutečnila 3x a poté ještě následovalo poradenství on-line.

Pavel během 1 měsíce byl pozván na 3 pohovory, z toho jedno výběrové řízení vyhrál a do 6 týdnů nastoupil do svého prvního zaměstnání.

Ve své práci jsem nevyužila kreativní techniky vzhledem k osobnostnímu zaměření klienta, ale spíše jsem se zaměřila na využití technik papír – tužka, číselné řady, grafická znázornění. To vše vždy na základě dialogu.

Kazuistiku nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Mentoring (Odborné vedení)

Zobrazit metodu

Životní křivka

Zobrazit metodu

Kariérové kotvy

Zobrazit metodu