Zpět

Kazuistika:
Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Eva 39 let, 2 děti)

Foto Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Eva 39 let, 2 děti)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Paní Eva před nástupem na MD pracovala cca 5 let jako HR manažerka v České spořitelně. Bylo to její první zaměstnání po vysoké škole. Nyní by se chtěla vrátit do zaměstnání, ale neví, zda se chce vrátit do původního zaměstnání nebo někam jinak. Žije s manželem v malém domku za Prahou, kde se s dětmi věnuje zahrádkaření a chodí s rodinou do přírody nebo často jezdí na výlety po krásách naší republiky. Ráda by toto vše skloubila i se svou další profesní dráhou.

Paní Eva plánuje návrat po MD/RD po 7 letech (po 2 dětech) zpět do zaměstnání. V tomto okamžiku neuvažuje, že by změnila obor, ale ráda by se vrátila do původního oboru, ale již nechce zpět do komerční firmy. Je si vědoma toho, že 7 let je dlouhá doma v jejím oboru, ale v průběhu těchto let se permanentně vzdělávala (samostudium, externí nahodilá spolupráce s Českou spořitelnou, nárazová výpomoc malým firmám). Po krátkém vstupním rozhovoru sama klienta konstatovala, že si již nevěří, neví, jak to chodí na trhu práce, je už stará, má malé děti. To vše dle jejích slov určitě povede k tomu, že si nenajde dobře placenou práci, pokud možno na zkrácený úvazek.

Paní Eva by se do práce chtěla vrátit během následujících 2 - 3 měsíců. Měla by zájem cca o 2 – 3 sezení.

Způsob práce s klientem.

Po krátkém povídání si o současné životní situaci paní Evy a ujasnění si toho, co chce ode mne jako kariérového poradce - jsme si navrhly témata na naše 3 plánovaná kariérová sezení:

I. zaměříme se na posílení její sebedůvěry cestou identifikace jejich profesních životních úspěchů a silných osobnostních stránek, které ji k tomu pomohly

II. ujasníme si vnitřní motivaci – další profesní směřování směrem k firemní kultuře

Paní Eva si ráda o svém životě povídala, takže jsem primárně při své práci zvolila formu „behaviorálního a polostrukturovaného pohovoru“ a dále formu kreativních technik. Začaly jsme proto technikou zaměřenou na současnost „tady a teď“, tzn. že si sama napsala svoje silné a slabé stránky ze svého pohledu, poté z pohledu svých nejbližších a poté z pohledu známých (kolegů, nadřízených, podřízených, Seznam byl poměrně malý a více položek paní Eva měla v záporných – slabých stránkách, takže poté jsme přešly do techniky, zaměřenou na minulost, kde si opět po krátkém řízeném rozhovoru zpracovala svoji, „životní křivku“ (životní mezníky), dále co se ji povedlo a nepovedlo a díky kterým svým silným stránkám zvládala dané životní situace). Poté jsme jednotlivé životní události rozebíraly a společně jsme doplňovaly její původní „seznam silných a slabých stránek“ o další osobnostní charakteristiky. Na konci I. setkání si Eva odnášel písemný materiál, kde si sama na základě naší hodinové práce zpracovala svoje silné a slabé stránky, dále i důkazy ke každé klíčové kompetenci. 

Paní Eva odcházela s pocitem, že si daný seznam včetně „životní křivky“ ještě doma dopracuje, že si nikdy neuvědomovala, kolik již toho v životě zvládla a díky čemu. 

Paní Eva si na naše 2. setkání přinesla rozšířený materiál „silné a slabé stránky“, podložený jejími životními úspěchy a poté jsme si začaly definovat, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet během následujících 2 měsíců. Zároveň si stanovila časový plán rozvoje a další cesty rozvoje. Klientka se neustále vracela ke svému profesnímu působení v České spořitelně a ke své současné životní situaci. Bylo nutné abych, její vyprávění mnohem více řídila – použila jsem koučovací otázky a kreativní techniky „kartičky“ a techniky „vím co chci/nechci“. Na konci našeho druhého sezení si klientka sama nahlas začala definovat, proč by mohla nebo měla zůstat v české spořitelně nebo si hledat práci jinde. Poté jsem klientku požádala, aby si svoje myšlenky shrnula na papír, doma si je popř. dopracovala a příště s nimi budeme pracovat v návaznosti na posílení její sebedůvěry a jistoty. 

Naše třetí sezení paní Eva začala s tím, že si čím dál více při naší práci a poté při práci doma nad našimi úkoly začala uvědomovat svoji současnou životní situaci a mnohem lépe si dokázala představit, do jakého systému práce by se po 7 letech opět vrátila do České spořitelny – tzn., že si uvědomila, že se vrátit zpět do této firemní kultury nechce. Takže jsme si spolu po aktivitě „Vím co chci/nechci ve svém profesním životě“ začaly definovat výhody a nevýhody jednotlivých firemních kultur a k doplnění její motivace jsem použila diagnostický test „kariérové kotvy“ na profesní motivaci klientky. Poté jsme hledaly spolu průnik potřebami paní Evy a možnostmi dané firemní kultury. Klientka si sama došla k závěru, že se zaměří na hledání práce v malé komerční firmě nebo ve státní sféře.

Eva na konci našeho 3. setkání usoudila, že by ráda přivítala další setkání, kde bychom se zaměřili na její verbální i neverbální projev u případného výběrového řízení a na práci se stresem a nervozitou u pohovoru (vzhledem k tomu, že se již dlouho nikde neprezentovala). Zároveň by uvítala konzultaci nad jejím CV a pracovními nabídkami, které by si sama našla. Naše další 2 setkání byla zaměřena již na konkrétní hledání práce a na to, jak uspět při tomto procesu.

Nakonec našich setkání bylo 7. Na konci 3. měsíce našla pracovní uplatnění ve firmě “svých snů“. Ve všech sezení jsme neustále posilovaly její sebevědomí, pracovali s její profesní nejistotou a ujasňovaly její profesní potřeby. Na závěr našich setkání jsme si připomenuly cíl a akční plán a definovaly další možnosti, jak dále na sobě pracovat (během dalších 6 měsíců).

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Při našich setkání jsem paní Evě předávala odborné informace:

na prvním setkání:

 • techniky, jak pracovat posilovat vlastní sebevědomí,
 • seznam klíčových kompetencí (slabé i silné stránky)

na druhém setkání:

 • časový plán rozvoje
 • práce na posilování sebedůvěry (SEZNAM ŽIVOTNÍCH ÚSPĚCHŮ)

na třetím setkání

 • právní rámce a specifika různých firemních kultur dle daného právního rámce
 • test „kariérové kotvy“

na čtvrtém setkání

 • možnosti hledání si práce – aktuální náborové techniky firem na trhu práce 
 • technika „vím, co chci a nechci“ a propojení s aktuálními možnostmi na trhu práce

na pátém až sedmém setkání

 • jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce
 • techniky na práci s verbálním a neverbálním projevem
 • techniky na práci se stresem a nervozitou
 • jak profesionalizovat svoje CV a motivační dopis
 • seznam nejčastějších otázek u výběrového řízení
 • plán seberozvoje na dalších 6 měsíců

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Naše poradenská sezení vzhledem k cíli a osobnostního typu paní Evy byla postavena na rozhovoru nikoliv na diagnostických metodách. Paní Eva si začala budovat svoji sebedůvěru na důkazech, které jsme si spolu v průběhu našich setkání definovaly nejdříve ústně a poté vždy písemně a neustále se k nim vracely. Zdokonalila si svoje komunikační dovednosti, protože jsme spolu hodně komunikovaly a samostatné práce si dělala sama doma. Zároveň si Eva začala uvědomovat svůj aktuální neverbální i verbální projev a jeho význam na své komunikační okolí. Zároveň si uvědomila potřebu dalšího dlouhodobého osobnostního rozvoje, zejména v oblasti práce se sebevědomím.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Ačkoliv paní Eva přišla pouze s podmínkou, že se bude jednat o 2 - 3 poradenství, naše sezení se uskutečnila 7x a dodnes spolu cca 1x za dva měsíce pracujeme.

Paní Eva do 3 měsíců nastoupila do svého „vysněného zaměstnání“.

Ve své práci jsem vzhledem k osobnostnímu zaměření paní Evy používala nejčastěji diagnostické techniky papír – tužka, číselné řady, grafická znázornění ale převážně se jednalo o řízený rozhovor cestou behaviorální, mentorovací i koučovací. Do toho vstupovaly kreativní techniky kartičky nebo kreativní znázorňování a také test „kariérové kotvy“. Vše vždy bylo ukončeno dialogem a vlastním písemným shrnutím. Paní Eva byla velmi aktivní a motivovaná osobní úspěch, proto pracovala na úkolech i mimo naše sezení – doma. Velmi si uvědomovala svoje slabé stránky a na konci našich setkáních již dokázala sama na sobě pracovat, všímat si své progrese i identifikovat, proč se ji v dané situaci daří a proč ne – co je nutné zlepšit.

Kazuistiku nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Životní křivka

Zobrazit metodu

Kariérové kotvy

Zobrazit metodu

Technika behaviorálního pohovoru

Zobrazit metodu

Technika koučovacího rozhovoru

Zobrazit metodu