Ztratil jsem práci a jsem v evidenci úřadu práce

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí nepříjemná záležitost. V dnešní době to nicméně není nijak výjimečná událost a potřeba evidence na Úřadu práce ČR (ÚP) a hledání si nového zaměstnání potká s jistou pravděpodobností nemalé procento z nás. Situace, kdy se člověk stane nezaměstnaným a ocitne se v evidenci ÚP, mohou mít různý důvod. V následujících kapitolách se seznámíte s nejdůležitějšími informacemi, které mohou být při řešení této situace užitečné a pomohou při uplatnění na trhu práce.

Foto Ztratil jsem práci a jsem v evidenci úřadu práce

Evidence na ÚP – zájemce o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání

Zájemcem o zaměstnání se může stát i člověk, který pracuje, ale chce, aby mu úřad práce zprostředkovával jiné zaměstnání. Zájemce o zaměstnání může žádat o zprostředkování zaměstnání a také o rekvalifikační kurzy.

Uchazeč o zaměstnání se může registrovat při ztrátě zaměstnání. Má nárok na zprostředkování zaměstnání, může žádat o rekvalifikační kurzy nebo využít jiné prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti, které úřad práce nabízí. Pokud uchazeč o zaměstnání splňuje podmínky, může žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Do evidence uchazečů o zaměstnání je osoba zařazena ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, bude zařazena do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Registrovat se na ÚP je vhodné v místě trvalého bydliště, registrace je však možná na kterémkoliv kontaktním pracovišti ÚP - více o postupu evidence na ÚP zde.

Evidence na Úřadu práce je samozřejmě dobrovolná. Může pomoci překlenout období bezprostředně po ztrátě zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání je situace obtížná nejen psychicky, ale může znamenat také finanční potíže. Nárok na podporu v nezaměstnanosti, pomůže překonat první měsíce obtíží spojených s nutností hledat zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") a požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období - více o výši podpory v nezaměstnanosti zde.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na Úřadu práce bude hradit stát. Povinností klienta je oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně.

Sociální pojištění hrazeno nebude. Pouze doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy člověku náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy podpora nenáleží.

Zprostředkování zaměstnání

Úřad práce zprostředkovává zaměstnání. Mělo by být odpovídající kvalifikaci a požadavkům, které uvede klient při evidenci. Tyto požadavky je vhodné co nejlépe specifikovat.

Při zprostředkování zaměstnání úřad práce zohlední případnou péči o malé děti a bude se snažit zprostředkovávat takové zaměstnání, které by v péči o děti nebránilo. Bude přihlížet k docházce dítěte do předškolního zařízení a k povinné školní docházce dítěte a také k místu výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela.

Přesto se může stát, že je klient poslán na volné místo, které není úplně odpovídající jeho představám. v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení vážných důvodů můžete být z evidence sankčně vyřazeni; (Upozornění! Odmítnutí z důvodu nízkého platu není vážným důvodem a může také vést k sankčnímu vyřazení z evidence ÚP).

Přivýdělek na ÚP – nekolidující zaměstnání

Pokud v období nezaměstnanosti existuje možnost brigády nebo časově omezeného zaměstnání, je možné (při splnění určitých podmínek) takovou nabídku přijmout a přesto zůstat v evidenci ÚP.

V průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je možné si přivydělat. Jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání, v rámci kterého lze pracovat v pracovním nebo služebním poměru, ale měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Je možné také vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ). Zde také platí podmínka, že měsíční odměna nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Činnost na základě Dohody o provedení práce (DPP) není umožněna.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou vhodným nástrojem v případě, kdy je těžké nalézt uplatnění v původním oboru nebo při změně oboru. Případně také pokud je nutné doplnit některé znalosti či dovednosti nebo získat konkrétní kvalifikaci.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu jsou následující:

  • být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

Zabezpečená rekvalifikace

Nabídka rekvalifikačních kurzů a jejich poskytovatelů (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové zařízení, škola apod.) se liší podle aktuálně uzavřených dohod jednotlivých krajských poboček ÚP. O aktuální nabídce zabezpečených rekvalifikací získáte informace na příslušném kontaktním pracovišti ÚP. Je nutno podotknout, že rozhodnutí o zařazení do rekvalifikace není nárokové a podléhá rozhodnutí komise. V průběhu účasti na rekvalifikaci zabezpečené ÚP náleží klientovi podpora při rekvalifikaci.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na portálu Úřadu práce České republiky https://portal.mpsv.cz/upcr.

Zvolená rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, si může sám zvolit rekvalifikaci (a rekvalifikační zařízení), a to podle druhu práce, kterou chce vykonávat. V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, může úřad práce po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení.

Rozhodnutí o zařazení do rekvalifikace není nárokové a podléhá rozhodnutí komise. V průběhu účasti na zvolené rekvalifikaci se podpora při rekvalifikaci nevyplácí.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na portálu Úřadu práce České republiky https://portal.mpsv.cz/upcr.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Kromě výše uvedené rekvalifikace poskytuje ÚP další příspěvky na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek na dojížďku, příspěvek na přestěhování, veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Více informací k těmto příspěvkům naleznete na portálu Úřadu práce České republiky https://portal.mpsv.cz/upcr.

Další služby poskytované ÚP

Pro lepší orientaci na trhu práce a pro zlepšení šancí při hledání zaměstnání můžete také využít např. Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání nebo Job cluby pořádaných úřady práce - viz podrobnější informace k těmto službám najdete zde.

Někdy ÚP nabízí možnost zařazení do programů a projektů realizovaných v rámci ESF OPZ. O aktuální nabídce se informujte na kontaktním pracovišti ÚP.

Při registraci je nutný občanský průkaz, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list nebo evidenční list důchodového pojištění). Vhodné je mít na tomto potvrzení zaznamenán způsob ukončení pracovního poměru (rozhoduje o případném nároku na podporu v nezaměstnanosti) nebo musíte mít jiný doklad o ukončení pracovního poměru (pracovní smlouva). Pokud budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, budete také potřebovat potvrzení o průměrném měsíčním výdělku (za nejbližší ukončené období).

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) Úřadu práce ČR

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) bezplatně poskytují poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery. Spolupracuje se všemi odděleními ÚP, zvláště s odděleními rekvalifikací, analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace o možnostech rekvalifikace a volných pracovních míst

Job club

Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8-10 účastnících (5-6 schůzek, 3-4 hodiny, 1-2 krát týdně, popř. přizpůsobeno potřebám skupiny).

Job club je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se, jak jednat se zaměstnavatelem a připravit se na výběrové řízení, ale také jak zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Job club pomáhá: orientovat se na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání, naučit se prezentovat sebe sama, vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi ad.), připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace), využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech, získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat, orientovat se v pracovněprávní problematice, naučit se zvládat stres, zvýšit si sebevědomí, osvojit si další komunikační dovednosti, osvojit si asertivní techniky, připravit se na účast v assessment centru (speciální diagnosticko-výcvikový program, ve kterém jsou reálné činnosti z pracovního života simulovány a aplikovány na podmínky výběrového řízení v konkrétní firmě), osvojit si různé podpůrné a relaxační metody.

Job club zprostředkuje: aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR, odkazy na webové stránky nabízející pracovní příležitosti, kontakty na agentury zprostředkovávající pracovní příležitosti doma i v zahraničí, databáze profesiogramů (popisy povolání), nabídku rekvalifikačních kurzů a projektů ESF.

Vybrané kazuistiky

Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Josef, 42 let)

Zobrazit detail

Ztráta práce, evidence na ÚP, změna kariéry (Hermína, 55 let)

Zobrazit detail

Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Eva, 53 let)

Zobrazit detail

Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Jakub, 37 let)

Zobrazit detail

Změna kariéry, evidence na ÚP (Robert, 36 let)

Zobrazit detail

Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Pavel, 33 let)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu